List do Ministra Finansów w sprawie art. 13 ustawy okołobudżetowej na 2016

Warszawa, 7.12.2015

dr Agnieszka Dudzińska
dr Paweł Kubicki
dr Katarzyna Roszewska
Centrum Badań Nad Niepełnosprawnością
www.cbnn.pl

Sz. Pan
Paweł Szałamacha
Minister Finansów

 

Szanowny Panie Ministrze,

Z zadowoleniem i ulgą powitaliśmy uwzględnienie w rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk 67) naszej prośby o kontynuowanie w roku 2016 doraźnego rozwiązania, polegającego na wskazaniu w art. 13 tego projektu na konieczność wydatkowania przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań oświatowych wobec uczniów z niepełnosprawnością kwoty nie mniejszej niż otrzymana na ten cel z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Sytuacja uczniów z niepełnosprawnością od lat wymaga gruntownej reformy, a źródłem problemów jest wadliwy sposób finansowania ich edukacji. Sami będąc rodzicami, wspieramy innych w egzekwowaniu prawa niepełnosprawnych dzieci do korzystania z ogólnodostępnych rozwiązań systemu oświaty. Znamy wiele dramatycznych przypadków braku potrzebnego wsparcia dla tych dzieci ze strony szkoły z powodu niewystarczających środków przekazywanych szkole przez samorząd. W przypadku niepełnosprawnych uczniów szkół publicznych hasło „pieniądz idzie za dzieckiem” odnosi się bowiem tylko do sposobu naliczania subwencji, nie zaś jej wydatkowania.

Będziemy służyć Minister Edukacji Narodowej naszą ekspercką wiedzą przy wypracowaniu nowych, skuteczniejszych mechanizmów finansowania edukacji uczniów niepełnosprawnych. Zależy nam bardzo, by rok 2016 był ostatnim, kiedy potrzebne będą doraźne środki w postaci proponowanego obecnie rozwiązania.

Z poważaniem,

dr Agnieszka Dudzińska

dr Paweł Kubicki

dr Katarzyna Roszewska