Lista zaniechań i działań Rządu wymierzonych przeciwko osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom

21.10.2021

Główne zaniechania i działania przeciwko osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom:

 1. Brak realizacji wyroku TK z 21.10. 2014 r. (K 38/13) w sprawie świadczeń dla opiekunów
  dorosłych osób z niepełnosprawnościami
 2. Brak kontynuacji rozwiązań z programu „Za życiem”
 3. Osłabienie Funduszu Solidarnościowego dla osób z niepełnosprawnościami poprzez objęcie nim również świadczeń dla innych grup społecznych
 4. Brak realizacji Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
 5. Brak rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami w najtrudniejszej sytuacji w Krajowym Programie Odbudowy
 6. Odmowa przyjęcia Strategii Deinstytucjonalizacji i przedłożenie projektu Strategii Rozwoju Usług Społecznych
 7. Brak rozwiązań służących rozwojowi usług publicznych i zwalczaniu ubóstwa w projekcie „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Program na lata 2021-2027”
 8. Brak rozwiązań społecznych ukierunkowanych na wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Polskim Ładzie
 9. Odmowa waloryzacji i podwyżki świadczeń rodzinnych dla osób utrzymujących się z tych świadczeń
 10. Brak zgody na łączenie opieki i aktywności zawodowej przez opiekunów i rodziców osób z niepełnosprawnościami korzystających ze świadczeń rodzinnych
 11. Brak reformy orzekania o niepełnosprawności
 12. Brak rozwiązań systemowych w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami
 13. Odmowa podniesienia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego do wysokości dodatku pielęgnacyjnego
 14. Brak zniesienia kryterium dochodowego w Funduszu Alimentacyjnym dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami

Pełny tekst

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustaw w związku z „Za życiem”

W dniu 10 maja 2017 r. skierowaliśmy do pani Elżbiety Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nasze uwagi, dotyczące projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” (projekt z dnia 27 mara 2017 r.).

Rekomendujemy m. in. całkowite wycofanie się ze zmian w art. 53 ustawy o pomocy społecznej, które mogą pogorszyć sytuację osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, gdyż ograniczają dostęp do istniejących w obecnym porządku prawnym mieszkań chronionych i ustanawiają bariery w powstawaniu długo oczekiwanych mieszkań wspomaganych.

Druga istotna rekomendacja dotyczy wprowadzenia nowej usługi rynku pracy w postaci zatrudnienia wspomaganego (trener pracy) do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu Za życiem v4

Deinstytucjonalizacja

Pozainstytucjonalne rozwiązania mieszkaniowe dla osób z niepełnosprawnością zaprezentowano w czasie pierwszego posiedzenia grupy roboczej ds. włączania społecznego poświęconej realizacji celu tematycznego 9 w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) i Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER).

W załączeniu prezentacja dr Agnieszki Dudzińskiej na temat mieszkań wspomaganych, formy nieobecnej w polskim porządku prawnym. W prezentacji wykorzystano także szereg danych statystycznych dotyczących domów pomocy społecznej. Prezentacja ADudzińska mieszkania wspomagane v2

Spotkanie odbyło się w dniu 27.10.2015 w Ministerstwie Infrastruktury. Uczestniczyło w nim kilkadziesiąt osób z całej Polski, w większości przedstawicieli Instytucji Zarządzających RPO.

Drugiego dnia, 28.10.2015, uczestnicy odbyli wizytę studyjną w dwóch warszawskich mieszkaniach chronionych o charakterze treningowym.