Uwagi do projektu Strategii rozwoju usług społecznych

dr Agnieszka Dudzińska

dr hab. prof. UKSW Katarzyna Roszewska

Konsultowany dokument nie stanowi krajowych ram strategicznych polityki na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem, obejmujących środki przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki środowiskowej, nie spełnia więc warunku podstawowego, od którego zależy finansowanie przedsięwzięć ze środków UE.

Nie jest jasny status dokumentu. Nie wiadomo, co oznacza pojęcie „prekonsultacji”. Dokument nie odwołuje się do wcześniejszego o około dwa miesiące projektu, wypracowanego przez zespół, powołany w tym celu przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Nie do przyjęcia jest zaproponowana perspektywa czasowa (realizację pierwszego etapu zaplanowano na 20 lat). Jakość projektu Strategii jest bardzo niska. Dokument jest chaotyczny, napisany niechlujnie, z licznymi błędami utrudniającymi jego zrozumienie. Obszerna część diagnostyczna nie uzasadnia w żaden sposób zaplanowanych działań strategicznych. Nie wiadomo więc, z czego one wynikają. Bez rzeczowego uzasadnienia planowanych działań dokument mija się z celem i nie ma charakteru strategii. Rozdział dotyczący finansowania działań strategicznych nie zawiera informacji o źródłach finansowania poszczególnych działań. Zawiera konstatację, że ustalenie dla całego dokumentu planu finansowego nastąpi dopiero po przyjęciu przez Radę Ministrów Strategii.

16.07.2021

Pełny tekst uwag