Uwagi do materiału MEN „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”

Uwagi dotyczą materiału MEN, przekazanego do konsultacji z dniem 26.XI.2018

Należy docenić wyraźne odróżnienie polityki publicznej w zakresie edukacji włączającej od prawa. Jednak same rekomendacje są bardzo ogólne i nie pozwalają na wskazanie jaka będzie polityka publiczna w zakresie edukacji włączającej, jakie rozwiązania szczegółowe powinny zostać przyjęte w celu realizacji kolejnych rekomendacji. Wiele rekomendacji zawiera postulaty współpracy, dialogu, włączania w dyskusję, wyjaśniania, uzgadniania, czy postulaty tworzenia sieci, platform współpracy etc.

Ze zdziwieniem przyjmujemy również, że nie odnoszą się one do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, Konwencji o Prawach Dziecka, Europejskiej Strategii w sprawie niepełnosprawności 2010-2020.

Uwagi do materiału roboczego „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce. Rozszerzone wstępne rekomendacje”